موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

فرمایشات گهربار ائمه اطهار

حضرت علی (ع)


1.  آن که تو را هشدار داد چون کسی است که تو را مژده داد. حضرت علی (ع)
2.سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشی، و چون گفتی تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقره خود را نگه می داری، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد کند یا نعمتی را جلب کند. حضرت علی (ع)

امام صادق (ع)


1.شیعیان ما کم گوی و گزیده گویند. امام صادق(ع)

2.در اداره حکومت تنها شناخت و پذیرفتن آن کافی نیست بلکه باید اسرار را از دسترس دشمن و افراد غیر مجاز خودی محفوظ نگهدارد. امام صادق(ع)