موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

سر فصل دروس

سرفصل دروس رشته ی علوم ورزشی سرفصل دروس رشته ی حسابداری سرفصل دروس رشته ی مهندسی کامپیوتر نرم افزار - مصوبه تاریخ 1396/9/26 سرفصل دروس رشته ی مهندسی کامپیوتر نرم افزار - مصوبه تاریخ 1392/2/8 سرفصل دروس رشته ی مدیریت بازرگانی سرفصل دروس رشته ی مدیریت صنعتی - مصوبه تاریخ 1393/7/20 سرفصل دروس رشته ی مدیریت صنعتی - مصوبه تاریخ 1395/11/23 سرفصل دروس رشته ی مدیریت مالی سرفصل دروس رشته ی مهندسی شهرسازی سرفصل دروس رشته ی مهندسی صنایع سرفصل دروس رشته ی مهندسی عمران سرفصل دروس رشته ی مهندسی معماری - مصوبه تاریخ 1392/12/18 سرفصل دروس رشته ی مهندسی معماری - مصوبه تاریخ 1395/10/6 سرفصل دروس رشته ی نقاشی سرفصل دروس رشته ی آموزش زبان انگلیسی     

سرفصل دروس رشته نوازندگی موسیقی جهانی 

سر فصل دروس رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

سر فصل دروس رشته ارتباط تصویری

سر فصل دروس رشته زبان انگلیسی - مصوبه تاریخ 1400

سر فصل دروس رشته ارتباط تصویری - مصوبه تاریخ 1397/04/17

سر فصل دروس رشته حسابداری - مصوبه تاریخ 1399/12/11

سر فصل دروس رشته شهرسازی - مصوبه تاریخ 1401/03/22

سر فصل دروس رشته صنایع- مصوبه تاریخ 1399/11/07

سر فصل دروس رشته علوم ورزشی- مصوبه تاریخ 1396/05/24

سر فصل دروس رشته عمران- مصوبه تاریخ 1401/07/19

سر فصل دروس رشته مدیریت بازرگانی- مصوبه تاریخ 1399/05/07

سر فصل دروس رشته معماری- مصوبه تاریخ 1400/11/19

سر فصل دروس رشته مهندسی کامپیوتر- مصوبه تاریخ 1396/09/26

سر فصل دروس رشته مواد و متالوژی- مصوبه تاریخ 1399/11/21

سر فصل دروس رشته نقاشی - مصوبه تاریخ 1393/05/14

سر فصل دروس رشته موسیقی ایرانی - مصوبه تاریخ 1396/07/27

سر فصل دروس رشته موسیقی جهانی- مصوبه تاریخ 1397/09/29

سر فصل دروس رشته سینما-مصوبه 1366/01/16

سرفصل دروس رشته ی مهندسی کامپیوتر سرفصل دروس رشته ی فیزیولوژی ورزشی سرفصل دروس رشته ی فناوری اطلاعات سرفصل دروس رشته ی مهندسی صنایع سرفصل دروس رشته ی مهندسی عمران سرفصل دروس رشته ی مدیریت بازرگانی - مصوبه تاریخ 1395/11/23 سرفصل دروس رشته ی مدیریت بازرگانی - مصوبه تاریخ 1394/4/24 سرفصل دروس رشته ی مدیریت کسب و کار سرفصل دروس رشته ی مهندسی ایمنی

سرفصل های دروس رشته گردشگری

سر فصل دروس رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست- مصوبه تاریخ 1400/09/11

سر فصل دروس رشته صنایع-مدیریت پروژه- مصوبه تاریخ 1397/12/26

سر فصل دروس رشته عمران-ژئو تکنیک- مصوبه تاریخ 1401/05/29

سر فصل دروس رشته عمران-سازه- مصوبه تاریخ 1401/08/23

سر فصل دروس رشته عمران-محیط زیست- مصوبه تاریخ 1401/02/25

سر فصل دروس رشته فیزیولوژی ورزشی- تغذیه ورزشی- مصوبه تاریخ 1400/11/05

سر فصل دروس رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی- مصوبه تاریخ 1399/09/25

سر فصل دروس رشته مدیریت کسب و کار-مالی- مصوبه تاریخ 1399/10/06

سر فصل دروس رشته عمران-مدیریت منابع آب- مصوبه تاریخ 1401/08/23

سر فصل دروس رشته فناوری اطلاعات-مدیریت سیستم های اطلاعاتی- مصوبه تاریخ 1397/02/16

سر فصل دروس رشته کامپیوتر- نرم افزار- مصوبه تاریخ 1400/07/03

سر فصل دروس رشته کامپیوتر- رباتیکز- مصوبه تاریخ 1395/03/31