موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدیر امور اداری

اداره کارگزینی

  1. صدور احکام کارگزینی و مأموریتی و ابلاغ بخشنامه های داخلی مربوط به کارکنان
  2. رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسی های سازمانی و پیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
  3. تعیین و تشخیص پست های سازمانی واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط
  4. انجام امور استخدامی و صدور احکام کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی
  5. صدور حکم استخدامی ، تغییر ضریب حقوق و مزایا ، ارتقاء گروه ، ترفیع و رتبه بندی علمی ، انتصاب ،اشتغال ، مأموریت ، تعلیق ، بازنشستگی ، موظف و غیره
  6. تهیه و تنظیم نگهداری حفظ و حراست پرونده های استخدامی و تهیه و جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز واحدها و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی
  7. اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه

 

اداره رفاه کارکنان

  1. نظارت در امر حضور و غیاب کارکنان دانشگاه و طراحی سیستم های مکانیزه حضور و غیاب
  2. تهیه آمار کارکنان جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

  1. بررسی و نظارت بر فضای سبز و خدمات