موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

هیات رئیسه

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید محمد امیری

رئیس موسسه

2

دکتر حسین جعفری جبلی

معاونت اداری-مالی

معاونت فرهنگی-دانشجویی

3

دکتر راضیه عسگرنژاد

معاونت آموزشی-پژوهشی