موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

مدرک المثنی

شرایط و فرم های لازم جهت صدور مدارك تحصيلي المثني به قرار زير مي باشد:

 

الف: گواهینامه موقت پایان تحصیلات

در صورتی که گواهینامه موقت پایان تحصیلات شخص مفقود شود، باید تشریفات زیر انجام پذیرد:

  1. واریز مبلغ 200000 ريال (معادل بیست هزار تومان) به حساب شماره 671691199 بانك تجارت به نام موسسه آموزش عالی عقیق
  2. دريافت فرم استشهاد محلی (حتما به صورت محضری) از اینجا و تكمیل آن
  3. تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی ( محاضر ثبت اسناد، کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی) و ارائه آن به اداره کل امور دانش آموختگان موسسه
  4. دريافت فرم تعهدنامه محضري از اینجا و تكمیل آن . سپس ارائه آن به به اداره کل امور دانش آموختگان موسسه

 

ب: دانشنامه یا گواهینامه دایم

در صورتی که دانشنامه یا گواهینامه دائم شخص مفقود شود، باید تشریفات زیر انجام  پذیرد:

  1. واریز مبلغ 300000 ريال ( معادل سی هزار تومان) به حساب شماره 671691199 بانك تجارت به نام موسسه آموزش عالی عقیق
  2. دريافت فرم استشهاد محلی (حتما به صورت محضری) از اینجا و تكمیل آن
  3. تایید یکی از امضاها به وسیله یکی از مراجع رسمی ( محاضر ثبت اسناد، کلانتری محل یا یکی از ادارات دولتی) و ارائه آن به اداره کل امور دانش آموختگان موسسه
  4. تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط اداره کل امور دانش آموختگان  موسسه.
  5. نشر آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار در سه نوبت ( هر دو ماه یکبار به هزینه شخص متقاضی)
  6. تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به اداره کل امور دانش آموختگان موسسه

 

*** در صورتی که  ریز نمرات دانش آموخته  مفقود شود، وی فقط  برای یک بار میتواند با دريافت فرم تعهدنامه محضري از اینجا و تكمیل آن  ریز نمرات را دریافت کند.