موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

تقویم آموزشی

 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1402-1401        

 انتخاب واحد                              

   يكشنبه 20 شهريور ماه 1401 الي چهارشنبه 23 شهريور ماه 1401

شروع كلاس ها                          

      شنبه 9 مهر ماه 1401

حذف و اضافه                              

    دوشنبه 18مهر ماه و سه شنبه 19مهر ماه

ارزشيابي اساتيد                         

       شنبه 10دي ماه الي پنجشنبه 22 دي ماه 1401

حذف اضطراري                          

      شنبه 17و يكشنبه 18دي ماه 1401

پايان كلاس ها                          

       جمعه 30 دي ماه  1401

     شروع امتحانات                           

   دوشنبه 3 بهمن ماه 1401 سه شنبه 18  بهمن ماه 1401   

            پایان امتحانات       

   تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401       

 انتخاب واحد                              

    دوشنبه 24 بهمن ماه 1401 الی چهارشنبه 26 بهمن ماه 1401

شروع كلاس ها                    

     يكشنبه 30 بهمن ماه 1401

حذف و اضافه                         

         چهارشنبه 10 اسفند ماه 1401 الی پنجشنبه 11 اسفند ماه 1401

ارزشيابي اساتيد                     

          شنبه 13 خرداد ماه 1402 الی پنجشنبه 18 خرداد ماه 1402

حذف اضطراري                       

        چهارشنبه 24 خرداد ماه 1402 الی پنجشنبه 25 خرداد ماه1402

پايان كلاس ها                           

       جمعه 2 تیر ماه 1402

شروع امتحانات                       

      دوشنبه 5 تیرماه 1402

 پایان امتحانات                     

       سه شنبه 20 تیر ماه 1402